01 February 2013

Priprema Linux servera podsjetnik

Dobra praksa je da se prilikom instalacije novog servera instalira samo ono što je potrebno, zbog optimalnijeg korišćenja resursa i lakše administracije. Najbolje je (ukoliko to mogućnosti dozvoljavaju) da za svaki servis postoji poseban server. Zbog ovakvih zahtjeva, najbolje je podići CentOS sa minimalnom instalacijom. Nedostatak ovakvog postupka je to što nema osnovnih alata kao što je npr. nano ili wget, a prednost je što se dobija "čista instalacija", bez suvišnih servisa.

Za svaki novi server potrebno je podesiti mrežu, instalirati drajvere za virtuelni hardver (Vmware Tools), dodati potrebne repozitorije, itd. Ovo uputstvo se odnosi na CentOS 6 x64.

Podešavanje mreže

Najbolje je da se mrežni parametri setuju odmah prilikom instalacije sistema. Tada je potrebno uključiti opciju  "Connect automatically" da bi parametri bili permanentni. Međutim, ukoliko se propusti ovo setovanje, uvijek je to moguće uraditi alatom  Network Connections (ukoliko se koristi GUI), ili preko skripte koja se nalazi na lokaciji /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (ako je eth0 oznaka mrežnog interfejsa). Ova skripta se izvršava svaki put prilikom startovanja sistema. Ako su svi mrežni interfejsi down, tada neće biti skripte - potrebno je inicijalizovati interfejs npr. komandom
# ifconfig eth0 up
Poslije ovoga će se na navedenoj lokaciji pojaviti fajl ifcfg-eth0 u koji treba napisati mrežne parametre. Primjer ovakve skripte:
DEVICE="eth0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
HWADDR="00:0C:29:B4:C7:5E"
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.100.97
PREFIX=24
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.100.31
DNS1=192.168.100.31
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="System eth0"
PEERDNS="yes"


Instalacija Vmware Tools-a:
 1. Prvo se importuju javni GPG ključevi za Vmware:
  # rpm --import http://packages.vmware.com/tools/keys/VMWARE-PACKAGING-GPG-DSA-KEY.pub
  # rpm --import http://packages.vmware.com/tools/keys/VMWARE-PACKAGING-GPG-RSA-KEY.pub
 2. Zatim se doda Vmware Repository, tako što se napravi novi fajl /etc/yum.repos.d/vmware-tools.repo sa sljedećim sadržajem:
  [vmware-tools]
  name=VMware Tools
  baseurl=http://packages.vmware.com/tools/esx/4.1latest/rhel6/$basearch
  enabled=1
  gpgcheck=1
 3. Sada možemo pokrenuti komandu
# yum install vmware-open-vm-tools
koja će izvršiti instalaciju. Po završetku restartovati server.
Instalacija EPEL repozitorija

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) je posebna interesna grupa koja razvija i održava dodatne softverske pakete za Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedoru, Scientific Linux i ostale distribucije zasnovane na Red Hat distribuciji. To je stvarno velika baza softvera. Instalira se na sljedeći način:
 1. Prvo je potrebno skinuti instalacioni paket za EPEL:
  # wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
 2. Zatim se paket instalira komandom
  # yum localinstall epel-release-6-8.noarch.rpm
 3. Poslije ovoga bi na lokaciji /etc/yum.repos.d/ trebao postojati fajl epel.repo i u njemu treba biti setovano enabled=1.

Instalacija osnovnih alata
Instalirati sljedeće pakete: nano (jednostavan tekst editor), wget (program za download), munin-node (node za Munin server - monitoring), htop (brzi pregled pokrenutih procesa i zauzeća resursa),


Isključivanje SE Linuxa

U fajlu /etc/selinux/config vrijednost parametra SELINUX postaviti na disabled. Podrazumijevano, ovaj parametar je setovan na permissive.

No comments:

Post a Comment

Vas komentar...